XXVIII Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2020-12-29, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Popów na 2020 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wielo...)

6.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Popów na 2021 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia bud...)

7.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na łata 2021-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wie...)

8.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gmi...)

9.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Popów na lata 2021-2023”.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wie...)

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia plan...)

11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasa...)

12.Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Popów na lata 2021-2026.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie regulaminu prz...)

13.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Stra...)

14.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Popów.