XXXII Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2021-04-27, godz. 11:30

1.Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Popów.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do po...)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6.Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2020 rok, oraz informacja o stanie środowiska w gminie Popów za 2020 rok.

7.Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi.

8.Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej na 2020 rok.

9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.

10.Informacja z realizacji programów w 2020 roku – Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Wspierania Rodziny w Gminie Popów.

11.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

12.Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku do rozpoznania organowi właściwemu.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przekazania wn...)

13.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wzo...)

14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

15.Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zasad gospodar...)

16.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

17.Sprawy różne.

18.Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Popów.