XXXIV Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2021-06-17, godz. 09:00

1.Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do po...)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6.Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie gminy.

7.Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania...)

8.Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury za 2020 rok.

9.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2020 r.

10.Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok.

11.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok.

12.Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok.

13.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2020 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wój...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

16.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

17.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

18.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oraz...)

19.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

20.Sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Popów.