XXXVII Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2021-11-25, godz. 13:00

1.Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.

5.Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2021/2022.

6.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyna...)

9.Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie pokrycia częśc...)

10.Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia met...)

11.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania.

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w s...)

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocz...)

13.Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie podatku od śro...)

14.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wys...)

15.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Popów w 2022 roku.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie obniżenia śred...)

16.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z p...)

17.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w Gminie Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia mie...)

18.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Popów.