XL Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2022-02-10, godz. 12:00

1.Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Wniosek Wójta Gminy o zmianę brzmienia punktu 11 na projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Popów numer 29/V/2015 z 19 lutego 2015 roku w sprawie diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Gminy Popów oraz wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Popów numer 33/V/2015 z 19 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia diety przewodniczącemu Rady Gminy Popów.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy o zmianę brzmienia p...)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6.Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych w Gminie Popów na rok 2022.

7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Popów.

8.Sprawozdanie ze zrealizowanych inwestycji w 2021 r.

9.Informacja nt. planowanych inwestycji na terenie gminy Popów w roku 2022 r.

10.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2022-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

12.Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2023 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Popów numer 33/V/2015 z 19 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia diety przewodniczącemu Rady Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Popów numer 29/V/2015 z 19 lutego 2015 roku w sprawie diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyso...)

15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Popów".

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Pro...)

16.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Popów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Popów oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie jednostki samorządu terytorialnego, w tym formy i zakresu tej pomocy, a także trybu postępowania w tych sprawach.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustanowienia s...)

17.Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uznania petycj...)

18.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Popów.