XLIII Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2022-04-28, godz. 12:00

1.Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2021 rok, oraz informacja o stanie środowiska w gminie Popów za 2021 rok.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi.

6.Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej na 2021 rok.

7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.

8.Informacja z realizacji programów w 2021 roku:- Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;- Wspierania Rodziny w Gminie Popów.

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2022-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Popów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyso...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 283/XLVI/2018 Rady Gminy Popów z dnia 28 czerwca 2018r. W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

12.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Popów.