XLIV Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2022-06-09, godz. 09:00

1.Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie gminy.

5.Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.

Głosowanie (5. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufa...)

6.Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury za 2021 rok.

7.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2021 rok.

8.Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2021 rok.

9.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok.

10.Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok.

11.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2021 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wój...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2022-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów za 2022 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

15.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyso...)

16.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Popów uczestniczących w działaniach ratowniczych , akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyso...)

17.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

18.Sprawy różne.

19.Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Popów.