XLIX Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2022-11-08, godz. 12:00

1.Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.

5.Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2022/2023.

6.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2022-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

8.Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie podatku od śro...)

9.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wys...)

10.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Popów w 2023 roku.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie obniżenia śred...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 243/XXXIX/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

12.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Popów.