LI Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2022-12-21, godz. 14:00

1.Otwarcie LI Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów na 2022 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2022-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

6.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia bud...)

7.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023-2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wie...)

8.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gmi...)

9.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2023 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia plan...)

10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców do placówek oświatowych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia staw...)

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Popów na lata 2023-2025.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gmin...)

12.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Gminy Popów.