LIII Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2023-02-20, godz. 11:00

1.Otwarcie LIII Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych w Gminie Popów na rok 2023.

5.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Popów.

6.Sprawozdanie ze zrealizowanych inwestycji w roku 2022.

7.Informacja nt. planowanych inwestycji na terenie Gminy Popów w roku 2023.

8.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów za rok 2023.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Popów na lata 2023-2027.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

10.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gmi...)

11.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia zas...)

12.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie podwyższenia k...)

13.Projekt uchwały w sprawie uznania petycji zasługującą na uwzględnienie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uznania petycj...)

14.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Gminy Popów.