LV Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2023-03-30, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Popów.

5.Informacja o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Popów.

6.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok.

7.Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy Popów za 2022 rok.

8.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

9.Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia...)

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2023”.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Pro...)

11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gmi...)

12.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia zas...)

13.Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Gminy Popów.