LVI Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2023-04-27, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3. Wniosek Wójta Gminy Popów o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia: „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popów”

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Popów o wycofanie z...)

4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6.Informacja z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 rok, oraz informacja o stanie środowiska w gminie Popów za 2022 rok.

7.Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi.

8.Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej na 2022 rok.

9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok.

10.Informacja z realizacji programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wspierania Rodziny w Gminie Popów w 2022 roku.

11.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popów na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w Wielol...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

14.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Gminy Popów.