LVIII Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2023-06-13, godz. 12:00

1.Otwarcie LVIII Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie gminy.

5.Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania...)

6.Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury za 2022 rok.

7.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2022 rok.

8.Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2022 rok.

9.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok.

10.Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok.

11.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2022 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wój...)

13.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Gminy Popów.