LIX Sesja Rady Gminy Popów ( XXI Sesja Nadzwyczajna)

w dniu 2023-07-05, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Wniosek Wójta o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

5.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

6.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023 - 2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

8.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Popów w rejonie ulic Częstochowskiej i Pajęczańskiej w Gminie Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przystąpienia...)

9.Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania Zesp...)

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2023”.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Pro...)

11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popów na lata 2023 – 2027.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wie...)

12.Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia try...)

13.Zamknięcie obrad LIX, a XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.