LX Sesja Rady Gminy Popów (XXII Sesja Nadzwyczajna)

w dniu 2023-08-16, godz. 16:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023 - 2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

6.Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia o...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Popów w rejonie ulic Częstochowskiej i Pajęczańskiej w gminie Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

8.Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia try...)

9.Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popów na lata 2023 – 2027.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wieloletniego...)

10.Zamknięcie obrad LX, a XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.