LXIV Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2023-11-20, godz. 11:00

1.Otwarcie LXIV Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.

5.Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2023/2024.

6.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

8.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia wieloletniej pożyczki bankowej.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w...)

9.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wys...)

10.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Popów w 2024 roku.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie obniżenia śred...)

11.Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie podatku od śro...)

12.Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia met...)

13.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocz...)

14.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamieńszczyzna.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazw u...)

15.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie podwyższenia k...)

16.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia zas...)

17.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

18.Sprawy różne.

19.Zamknięcie obrad LXIV Sesji Rady Gminy Popów.