LXVI Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2023-12-21, godz. 12:00

1.Otwarcie LXVI Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Wniosek Wójta Gminy Popów o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia wieloletniego kredytu bankowego.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Popów o wprowadzenie...)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6.Projekt uchwały w sprawie http://panel.rada24.pl/posiedzenie?a=porzadek&id=26312#votezmian w budżecie na 2023 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

8.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia wieloletniego kredytu bankowego.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w...)

9.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popów na 2024 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia bud...)

10.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2024 – 2031.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wie...)

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2024 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia plan...)

12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

13.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Pla...)

14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocz...)

15.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie podwyższenia k...)

16.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia zas...)

17.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

18.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad LXVI Sesji Rady Gminy Popów.