IX Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2019-04-30, godz. 09:00

1.Otwarcie IX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.

5.Sprawozdanie z realizacji programu Wspierania Rodziny w gminie Popów.

6.Sprawozdanie z realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

7.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

8.Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w Gminnych Zespołach Szkolno - Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zasad udzielan...)

9.Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia plan...)

10.Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola w Zawadach poprzez przeniesienie jego siedziby.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przekształcen...)

11.Zapytania sołtysów i mieszkańców.

12.Sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Popów.