XI Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2019-06-18, godz. 09:00

1.Otwarcie XI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie gminy.

5.Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania...)

6.Sprawozdanie z wykonania budżetu Instytucji Kultury za 2018 rok.

7.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

8.Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok.

9.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok.

10.Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok.

11.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2018 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wój...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na 2019 - 2028.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

15.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 3 mln złotych z WFOŚiGW w Katowicach na zadania inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, gm. Popów"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia p...)

16.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 766.008,71 zł na termomodernizację budynków GZSP nr 5 przy ul. Szkolnej 8 w Zawadach wraz z przebudową instalacji wewnętrznej c.o., budową źródła ciepła i rozbudową o stołówkę.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia p...)

17.Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania Zesp...)

18.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przystąpienia...)

19.Zapytania sołtysów i mieszkańców.

20.Sprawy różne.

21.Zamkniecie obrad XI Sesji Rady Gminy Popów.