XIV Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2019-09-26, godz. 09:00

1.Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Zapytania sołtysów i mieszkańców.

5.Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.

6.Informacja o przebiegu wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku.

7.Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku.

8.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyso...)

11.Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie regulaminu wyn...)

12.Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Popów

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia term...)

13.Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie odbierania odp...)

14.Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania w czystości i porządku na terenie Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie regulaminu utr...)

15.Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia szc...)

16.Projekt uchwały w wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Głosowanie (Projekt uchwały w wyrażenia zgody na utw...)

17.Sprawy różne.

18.Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Popów.