XVI Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2019-11-28, godz. 09:00

1.Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Głosowanie nad wnioskiem radnego Mariusza Ciupińskiego w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Głosowanie nad wnioskiem radnego Mariusz...)

3.Głosowanie nad wnioskiem radnego Włodzimierza Wojtyry w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pracy świetlic wiejskich.

Głosowanie (Głosowanie nad wnioskiem radnego Włodzim...)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6.Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia met...)

7.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wzo...)

8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocz...)

9.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wys...)

10.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z p...)

11.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Popów w 2020 roku.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie obniżenia śred...)

12.Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie podatku od śro...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

15.Zapytania sołtysów i mieszkańców.

16.Sprawy różne.

17.Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Popów.