XVII Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2019-12-19, godz. 09:00

1.Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Wniosek radnego w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Głosowanie (Wniosek radnego w sprawie wycofania z po...)

3.Wniosek radnego w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pracy świetlic wiejskich

Głosowanie (Wniosek radnego w sprawie wycofania z po...)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gmi...)

7.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia śre...)

8.Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy...)

9.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wie...)

10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia staw...)

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2020 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia plan...)

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Popów na lata 2020 - 2022".

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gmi...)

13.Projekt uchwały w sprawie apelu o wsparcie finansowe w zakresie budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie apelu o wsparc...)

14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów”

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Reg...)

15.Projekt uchwały zmieniającą uchwałę Rady Gminy Popów nr 95/XVI/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniającą uchwałę Rady...)

16.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

17.Zapytania sołtysów i mieszkańców.

18.Sprawy różne.

19.Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Popów.