XIX Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2020-02-27, godz. 09:00

1.Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych w Gminie Popów na rok 2020.

5.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Popów.

6.Informacja nt. planowanych remontów oraz inwestycji drogowych na terenie gminy Popów w roku 2020.

7.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

8.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Popów nr 117/XVIII/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów”.

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rad...)

9.Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie poboru podatku...)

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu świetlic wiejskich.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regu...)

11.Projekt uchwały w sprawie diet sołtysów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie diet sołtysów.)

12.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wzo...)

13.Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gmi...)

14.Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Klubowi Dziecięcemu „Tygrysek” w Zawadach.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania statut...)

15.Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Tygrysek”.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia opła...)

16.Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia opła...)

17.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia sta...)

18.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2020.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Pro...)

19.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

20.Sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Popów.