XXIII Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2020-06-25, godz. 09:00

1.Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie gminy.

5.Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania...)

6.Sprawozdanie z wykonania budżetu Instytucji Kultury za 2019 r.

7.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.

8.Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok.

9.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.

10.Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.

11.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2019 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wój...)

13.Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie emisji obligac...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

16.Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zawadach.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruc...)

17.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do współpracy z Gminą Miedźno w zakresie realizacji budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przystąpienia...)

18.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Popów.