XXVI Sesja Rady Gminy Popów (VIII Sesja nadzwyczajna)

w dniu 2020-11-19, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Wniosek Wójta Gminy Popów o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Popów o wprowadzenie...)

4.Wniosek Wójta Gminy Popów o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Popów o wprowadzenie...)

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

6.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Popów o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.

8.Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok.

Głosowanie (Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy...)

9.Podjęcia projektu uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Popów na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcia projektu uchwał w sprawie zmian...)

10.Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmia...)

11.Podjęcia projektu uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcia projektu uchwał w sprawie okreś...)

12.Podjęcia projektu uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Popów w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcia projektu uchwał w sprawie obniż...)

13.Podjęcia projektu uchwał w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcia projektu uchwał w sprawie zwoln...)

14.Podjęcie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie projektu uchwały w sprawie poda...)

15.Podjęcia projektu uchwał w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Podjęcia projektu uchwał w sprawie okreś...)

16.Podjęcia projektu uchwał w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Popów na lata 2021- 2026.

Głosowanie (Podjęcia projektu uchwał w sprawie regul...)

17.Podjęcia projektu uchwał w sprawie przystąpienia Gminy Popów do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

Głosowanie (Podjęcia projektu uchwał w sprawie przys...)

18.Zamknięcie obrad XXVI, a VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.